Електротехничар информационих технологија

Од 2018/2019. године наша школа има у понуди овај образовни профил.

Циљ стручног образовања за образовни профил ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА, је оспособљавање ученика за учешће у изради софтверских апликација, креирање и развијање база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система.С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, ученици ће бити оспособљавани за:

  • примену теоријских знања у практичном контексту
  • ефикасан рад у групним ситуацијама
  • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери
  • благовремено реаговање на промене у радној средини
  • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу
  • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада
  • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу
  • развој свести и потребе за доживотим учењем и праћењем техничко-технолошких новина у струци

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

Радне компетенције:
Постављање и одржавање оперативног система рачунара
Креирање, одржавање, ажурирање садржаја и провера сигурности платформи за Интернет сервисе
Израда десктоп апликација
Израда статичких и динамичких веб презентације и веб апликација и њихово имплементирање
Креирање, моделовање и развијање база података
Одржавање и провера сигурности информационих система

Знања
о карактеристикама и функцијама рачунарског хардвера
о функцијама, инсталирању и конфигурисању оперативног система и додатног софтвера
о комуникационим технологијама, рачунарским мрежама и пасивној и активној мрежној опреми
о Интернет технологијама, протоколима и корисничким сервисима
о креативном и функционалном планирању и изради веб страница
о креативном и функционалном планирању и изради веб апликација
о објављивању веб сајтова и апликација на веб серверу
о концепту објектно-оријентисаног програмирања
о пројектовању информационих система, креирању и коришћењу база података
о структури електронских пословних система и облицима електронског пословања
о сигурности информационих система, превенцији и детекцији напада
о изради и начину коришћења техничке документације
о примени основних принципа комуникације и оргнизације у предузећу

Вештине
самостално склапа рачунар, тестира хардвер и отклања кварове
инсталира и конфигурише оперативни систем, додатни софтвер и хардверске уређаје
конфигурише, повезује и проверава функционалност ЛАН мреже
користи Интернет сервисе
израђује веб странице и веб апликације и објављује их на веб серверу
израђује апликације, пројектује једноставне базе података и повезује апликације са базом података
инсталира, тестира и одржава апликације за електронско пословање и обавља пословне процесе и операције у њима
врши заштиту од напада на информациони систем

Ставове
савесно, одговорно и уредно обавља поверене послове
позитивно се односи према примени сигурносних и здравствених мера у раду
ефикасно организује време
испољава позитиван однос према значају функционалне и техничке исправности информационих система
испољава позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима