Измена конкурсне документације

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ РАЧА
Дел.бр. 636
Датум: 22.07.2016. године
Карађорђева 94

РАЧА

 

  1. Наручилац продужава рок за обилазак локације, тако да ће на страни 3 од 46 у тачки 3. Врста, опис, и количина радова који су предмет набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења и место извршења радова, у првом пасусу, уместо датума „ 21.07.2016. године “, сада стајати датум „ 28.07.2016. године “.
  2. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни број 6 од 46, у делу Додатни услови, иза тачке „ 4.1.4.5. Да поседује у власништву односно по основу Уговора о закупу или Уговора о лизингу:
  • Грејдер – 1 ком
  • Доставно возило– 1ком
  • Багер на точковима-1ком
  • Комбиновани ваљак-1 ком “

Одређује се нови додатни услов под тачком 4.1.4.6. који ће сада да гласи:

„ 4.1.4.6. Да изврши обилазак локације “.

  1. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 8 од 46, у тачки 2.2.1. Рок за достављање и отварање понуда, тако да ће уместо датума у другом пасусу „25.07.2016. године“, сада стајати датум „03.08.2016. године“.

На истој страни, у тачки 2.2.2. Отварање понуда, уместо датума „25.07.2016. године“, сада ће стајати датум „03.08.2016. године“.

  1. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 9 од 46, у тачки 2.7. Споразум групе понуђача, бришу се подтачке 2.7.2.; 2.7.3.; 2.7.4.; 2.7.5.; 2.7.6. и додаје се нова подтачка 2.7.2. која гласи: „ Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу Уговора “.
  2. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 11 од 46 у тачки 5.16. потребно је да, уместо речи „ као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине “, додати речи „као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама)“.

Наручилац у прилогу доставља измењене стране број 3, 6, 8, 9 и 11 конкурсне документације.