РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СРЕДЊА ШКОЛА“ЂУРА ЈАКШИЋ“
Дел. број 329/1
Датум 22.04.2015. године
РАЧА, Карађорђева 94

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/12),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 29/13 и 104/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 327 од 21.04.2015. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

 

Назив наручиоца: Средња школа „Ђура Јакшић“
Адреса наручиоца: Карађорђева број 94, 34210 Рача
Интернет страница наручиоца:  www.raca.edu.rs
Е-mail адреса наручиоца:  office@raca.edu.rs
Врста наручиоца: Просвета
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности, обликована по партијама-отворени поступак
Врста предмета: Куповина добра-угаљ и дрво за огрев
Кратак опис предмета набавке: Партија 1-Угаљ: камени угаљ „Бановић“ 60т;Партија 2- Дрво за огрев. Багремово дрво, 160 м3

 

Ознака предмета набавке: Партија 1 –угаљПартија 2 –дрво  за огрев

 

Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина:

  • лично/непосредно у просторијама наручиоца у Рачи, ул. Карађорђева број 94, канцеларија секретаријата школе, сваким радним даном у времену од 10,00 – 14,00 часова, све до истека рока за достављање понуда,
  • са сајта Портала за јавне набавке, инетрнет странице наручиоца, као и
  • поштом или курирском службом, понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на један од наведених начина. Документација ће у овом случају бити послата најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева, на захтевани начин и то о трошку понуђача. Уколико се потенцијални понуђач одлучи за наведени начин преузимања конкурсне документације, неопходно је да на име трошкова штампања и достављања исте на адресу понуђача изврши уплату у износу од 1.000,00 динара на рачун наручиоца број 840-892666-09. Наручилац не сноси одговорност за рок трајања испоруке извршене путем поште и курирске службе.

Понуђачи који преузму конкурсну документацију на један од наведених начина и који донесу одлуку о активном учешћу у јавној набавци су у обавези да попуне, потпишу и овере “Потврду о преузимању конкурсне документације“ и исту непосредно, путем поште или скенирану доставе на адресу наручиоца или на Е-mail адресу.

Напомена: Само понуђачи који доставе “Потврду о преузимању конкурсне документације“ искључиво у писаном облику (поштом, електронском поштом, факсом), могу тражити додатне информације или објашњења у вези са конкурсном документацијом најкасније 5 (пет) радних дана пре истека рока за подношење понуда.

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне документације одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да  приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да  попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији,  јер ће се једино понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети у разматрање.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу  наручиоца у 34210 Рача, ул. Карађорђева бр. 94, са назнаком “Понуда за јавну набавку добара бр. 1/2015 – НЕ ОТВАРАТИ“,  најкасније до дана 11.05.2015. године, до 12.00 часова.

Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког члана и назначити ко је носилац посла – овлашћени члан групе.

Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на начин да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози као и да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара.

Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити “Време, евиндециони број и датум пријема понуде“ према редоследу приспећа. Свим понуђачима који понуду доставе непосредно наручилац предаје “Потврду о пријему понуде“.

Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се “Благовременом понудом“ и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. дана 11.05.2015. године, у 12.30 часова, у просторијама наручиоца у Рачи, ул. Карађорђева бр. 94, канцеларија секретаријата школе.

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена.

Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда.

Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана на телефоне: 034/751-156 од 10,00 до 14,00 часова.

Особа за контакт је Снежана Миловановић.

На следећим линковима  можете преузети документацију:

Конкурсна документација

Одлука о покретању поступка ЈН

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ JN 2015

 

 

Share Button