Оператер основних грађевински радова бави се изградњом грађевинских објеката од темеља, до крова. Школовање за ово занимање траје три године, уз пуно практичне наставе – у првом разреду један, у другом два, у трећем три дана. Теоретски део технологије рада се остварује у кабинетима, а практична настава се реализује у школи и грађевинским фирмама, у овом случају то је Предузеће за путеве Крагујевац.
У току школовања ученици стичу компентенције, знања и вештине за четири неопходна занимања за градњу целог објекта, а то су: тесарски, армирачки, бетонски и зидарски радови.
Поред оспособљавања за наведене грађевинске радове, ученици стичу знања из различитих области: читање пројеката, разврставање, чување и транспорта материја за изградњу, израду предрачуна, израду калкулације цена и организовање радног места.
Одабиром овог дефицитарног профила ученици повећавају своју конкурентност на тржишту рада и добијају могућност да, уз посредовање школе и уговор са грађевинским фирмама, конкуришу за кредите Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који се дају за дефицитарна занимања.
Оператери основних грађевинских радова могу наставити школовање путем преквалификације или доквалификације за неко занимање 4. степена, а могу уписати и неку од високих школа струковних студија.
Оператори основних грађевинских радова имају могућност напредовања у својој каријери. Након завршетка овог образовног профила, не само да ћеш бити оспособљен за различите грађевинске радове, већ ћеш имати широко знање из различитих области које су неопходне у грађевинској индустрији. То ће ти отворити врата ка брзом запошљавању и могућностима за даље усавршавање и напредовање.

Могућности запошљавања:
• Читање пројеката
• Заштита животне средине током градње
• Градитељ кућа
• Монтажер грађевинских предфабрикованих конструкција
• Монтажер куће
• Зидар
• Армирач
• Тесар