Радови на изградњи терена за тенис у Средњој школи „Ђура Јакшић“ Рача

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр,124/2012, 14/15 и 68/15) упућује се:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 • Наручилац: Средња школа „Ђура Јакшић“ Рача, ул. Карађорђева број 94, 34210 Рача
 • Врста поступка: јавна набавка мале вредности
 • Врста предмета: радови

Предмет  јавне набавке: Набавка радова на изградњи терена за тенис у средњој школи „Ђура Јакшић“ Рача

 • Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији:
 • 45236112-8 – Радови на површинском слоју за тениска игралишта

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

 • Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити на Порталу јавних набавки, на интернет страници Средње школе „Ђура Јакшић“ Рача raca.edu.rs , као и у СШ „Ђура Јакшић“, у канцеларији секретара школе, сваког радног дана од дана објаве позива за подношење понуде у времену од 07,00 до 12,00 часова.
 • Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе до 07.2016.г. и то најкасније до 12,00 часова
 • Понуде се достављају обавезно у затвореним ковертама са назнаком:

„Понуда за јавну набавку  радова   број 2/2016 на изградњи терена за тенис у Средњој школи „Ђура Јакшић“ Рача – НЕ ОТВАРАТИ“,  на адресу Средња школа „Ђура Јакшић“ Рача,  ул. Карађорђева, број 94, 34210 Рача

На полеђени коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и телефон.

 • Понуда се може доставити поштом или лично, и мора стићи до последњег дана рока без обзира на начин на који је послата.
 • Јавно отварање понуде обавиће се последњег дана истека рока за достављање понуде у 17,00 часова, у Средњој школи „Ђура Јакшић“ Рача, Карађорђева 94 , у канцеларији директора школе.
 • За учествовање у поступку отварања понуде потребно је оргинал овлашћење.
 • Представник који нема оргинал овлашћење неће моћи да предузима радње у поступку отварања понуда.
 • Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.
 • Лице за контакт: Сања Милошевић (sekretar@raca.edu.rs)
 • Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда
 • Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН, испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 77. ЗЈН, а како је прецизирано у конкурсној докуменрацији.

Конкурсна документација