Руковалац грађевинском механизацијом учествује у извођењу земљаних радова при изградњи објеката високоградње, али посебно у процесу у израде свих врста саобраћајница и пратићих  објеката (путеви, железничке пруге, аеродромске писте, тунели, мостови…)

Такође, посебна улога машине и човека који њом управља у градитељству се огледа у подизању и преносу терета на одговарајуће висине и даљине. Свакако, овде се мисли првенствено на све врсте кранова и ауто дизалица.

Након завршеног школовања, ученик ће бити у стању да:

– Организује, планира рад и припрема машине за рад;

– Рукује грађевинском механизацијом за ископ, утовар и сабијање растреситог материјала;

– Рукује грађевинском механизацијом за померање, разастирање и планирање;

– Рукује грађевинском механизацијом за транспорт и уграђивање бетона;

– Рукује грађевинском механизацијом за асфалтне радове;

– Рукује грађевинском механизацијом за вертикални транспорт материјала;

– Превентивно одржава механизацију

Наставни предмети:

– Општеобразовни предмети су исти као у свим трогодишњим профилима;

– Стручни предмети из подручја рада геодезије и грађевинарства су: техничко цртање са нацртном геометријом, грађевински материјали, грађевинска механизација, грађевинска конструкција, организација грађења, технологија занимања;

-Практична настава (у другој години два, у трећој три дана у предузећима). Уколико предузеће у вашем месту које поседује грађевинску механизацију направи уговор са школом, можете и у вашем месту да реализујете праксу.

Two heavy wheeled tractor one excavator and other construction machinery