Орган управљања у школи јесте школски одбор.

Председник и чланови органа управљања обављају послове из своје надлежности, без накнаде.

Школски одбор средње школе за образовање одраслих има девет чланова, укључујући и председника, и то по три представника запослених, социјалних партнера и јединице локалне самоуправе.

Чланове органа управљања школе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Орган управљања установе:

 • доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 • доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 • доноси финансијски план установе, у складу са законом;
 • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 • расписује конкурс и бира директора;
 • разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 • доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 • одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
 • обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања.Седницама школског одбора средње школе када школски одбор одлучује по питањима из члана 57. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 9), Закона о основама система образовања и васпитања. присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

Школски одбор средње школе састаје се у проширеном саставу када разматра и одлучује о питањима из члана 57. став 1. тач. 1), 2), 7) и 8) Закона о основама система образовања и васпитања.

Проширени састав укључује два пунолетна ученика које бира ученички парламент школе.

За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу.

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

у школској  2018/19. години

1. Аћимовић Јелена

Представник запослених СШ „Ђура Јакшић“

2. Јовановић Милош, члан Школског одбора

Представник запослених СШ „Ђура Јакшић“

3. Живановић Миодраг

Представник запослених СШ „Ђура Јакшић“

4. Матић Душан, члан Школског Одбора

Представник јединице локалне  самоуправе

5. Немања Лугавац, члан Школског Одбора

Представник јединице локалне сaмоуправе

6. Бојан Милетић, члан Школског Одбора

Представник јединице локалне самоуправе

7. Зоран Миловановић, члан Школског одбора

Представник Савета родитеља СШ „Ђура Јакшић“

8. Миријана Живуловић, члан Школског одбора

Представник Савета родитеља СШ „Ђура Јакшић“

9. Бранко Радосављевић, члан Школског одбора

Представник Савета родитеља СШ „Ђура Јакшић“

 

Представници Ученичког парламента у проширеном саставу Школског одбора:

 1. Марија Живуловић, ученица одељења IV2
 2. Катарина Бранковић, ученица одељења IV2

Представниик Синдиката – Јован Голубовић