Орган управљања у школи јесте школски одбор.

Председник и чланови органа управљања обављају послове из своје надлежности, без накнаде.

Школски одбор средње школе за образовање одраслих има девет чланова, укључујући и председника, и то по три представника запослених, социјалних партнера и јединице локалне самоуправе.

Чланове органа управљања школе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.\r\nОрган управљања установе:

 • доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 • доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању
 • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 • доноси финансијски план установе, у складу са законом;
 • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 • расписује конкурс и бира директора;
 • разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 • доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 • одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
 • обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Седницама органа управљања присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања.Седницама школског одбора средње школе када школски одбор одлучује по питањима из члана 57. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 9), Закона о основама система образовања и васпитања. присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

Школски одбор средње школе састаје се у проширеном саставу када разматра и одлучује о питањима из члана 57. став 1. тач. 1), 2), 7) и 8) Закона о основама система образовања и васпитања.

Проширени састав укључује два пунолетна ученика које бира ученички парламент школе.

За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу.

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

у школској  2015/16. Години

1 Милојевић Дејан, председник Школског Одбора,

Представник запослених СШ“Ђура Јакшић“

2 Јовановић Милош, члан Школског одбора

Представник запослених СШ“Ђура Јакшић“

3 Срећковић Александар, члан Школског Одбора

Представник запослених СШ“Ђура Јакшић“

4 Павловић Слободан, члан Школског Одбора

Представник јединице локалне  самоуправе

5 Прокић Ивана, члан Школског Одбора

Представник јединице локалне сaмоуправе

6 Остојић Боривоје, члан Школског Одбора

Представник јединице локалне самоуправе

7 Верица Миловановић, члан Школског одбора

Представник Савета родитеља СШ“Ђура Јакшић“

8 Слађан Милановић, заменик председника Школског одбора

Представник Савета родитеља СШ“Ђура Јакшић“

9 Небојша Стојановић, члан Школског одбора

Представник Савета родитеља СШ„Ђура Јакшић“

 

Представници Ученичког парламента у проширеном саставу Школског одбора:

 

 1. Сандра Стевановић, ученица одељења IV2
 2. Анђелка Мијаиловић, ученица одељења IV2

Представниик Синдиката – Голубовић Јован

Share Button