Ученици се на овом смеру школују за послове у туристичким агенцијама и рецепцијама хотела. Како у Крагујевцу долази до повећања броја хотела и туристичких агенција тако расте и потреба за кадровима који се школују на овом смеру.

Током школовања акценат је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у струци, али и на страним језицима. Ученици изучавају два страна језика и то енглески језик који уче сви и руски или немачки или француски језик. Поред тих језика у Школи постоји могућност да се факултативно похадјају и часови шпанског језика.
Школовање је четворогодишње и по завршеној четвротј години и положеној стручној матури ученици стичу звање туристичког техничара.
Полагање матуре је организовано тако да ученици полажу матурски испит из српског језика и књижевности и агенцијско-хотелијерског пословања као обавезних предмета и једног наставног предмета по сопственом избору. По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на неком од факултета или виших школа.
Поред теоријске наставе и часова вежби у Школи, ученици се упућују и на практичну наставу у београдске туристички агенције и хотеле. Ученици прве године на практичној настави проводе једну недељу током године, ученици друге године две недеље, ученици треће и четврте године по пет недеља практичне наставе годишње. Поред тога ученици треће године су обавезни да по завршетку наставе у јуну месецу проведу још две недеље на феријалној пракси.
Ученици овог смера имају организоване и стручне екскурзије, како у земљи, тако и у иностранству.
Share Button